* بخش تک آهنگ

به گروه های اول تا سوم این بخش، بنابر آراء هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جوایز نقدی ذیل اهدا خواهد شد.


جوایز بخش تک آهنگ

ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    400 میلیون ریال / 40 میلیون تومان
2    دوم    300 میلیون ریال / 30 میلیون تومان
3    سوم    200 میلیون ریال / 20 میلیون تومان


* بخش نماهنگ

به رتبه های اول تا سوم در بخش های کارگردانی، تصویربرداری، تدوین، فیلمنامه و موسیقی بنابر آراء هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جوایز نقدی ذیل اهدا خواهد شد.

جوایز بخش نماهنگ

ردیف    رتبه در هر بخش    مبلغ جایزه
1    اول    80 میلیون ریال / 8 میلیون تومان
2    دوم    70 میلیون ریال / 7 میلیون تومان
3    سوم    60 میلیون ریال / 6 میلیون تومان


* بخش سرود (جوایز بخش سرود های دانش آموزی در قالب جایزه مردمی اهدا خواهد شد)

•    دانش آموزی (جایزه مردمی)

در این بخش گروه های برگزیده در زمان مشخص شده آثار خود را در مکان های از پیش تعیین شده اجرا و همزمان از طریق فضای مجازی  و سایت جشنواره به آدرس navamehr.ir  منتشر خواهد شد و جایزه ویژه مردمی به سه گروه که بیشترین مخاطب و امتیاز را کسب نمایند علاوه بر تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، جایزه نقدی ذیل اهدا خواهد شد.

گروه سنی کودکان/ پسر (10 تا 14 سال):
جوایز گروه سنی کودکان / پسر
ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    120 میلیون ریال
2    دوم    100 میلیون ریال
3    سوم    80 میلیون ریال


گروه سنی کودکان/دختر (10 تا 14 سال):
جوایز گروه سنی کودکان / دختر
ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    120 میلیون ریال
2    دوم    100 میلیون ریال
3    سوم    80 میلیون ریالگروه سنی نوجوان/پسر (14 تا 18 سال):
جوایز گروه سنی نوجوانان / پسر
ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    150 میلیون ریال
2    دوم    120 میلیون ریال
3    سوم    100 میلیون ریال

گروه سنی نوجوان/ دختر(14 تا 18 سال):
جوایز گروه سنی نوجوانان / پسر
ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    150 میلیون ریال
2    دوم    120 میلیون ریال
3    سوم    100 میلیون ریال•    سرود حرفه ای (گروه های کُر)

در این بخش  بنابر آراء هیئت داوران به سه گروه برگزیده تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جوایز نقدی ذیل اهدا خواهد شد.

جوایز بخش سرود حرفه ای (گروه کُر)

ردیف    رتبه گروه    مبلغ جایزه
1    اول    200 میلیون ریال / 20 میلیون تومان
2    دوم    150 میلیون ریال / 15 میلیون تومان
3    سوم    100 میلیون ریال / 10 میلیون تومان


تذکر: میزان و مقدار جوایز بنا به کیفیت آثار ارائه شده و تشخیص و نظر هیات داوران اهدا خواهد شد. از این روی امکان افزایش و یا کاهش مبالغ اعلام شده وجود خواهد داشت.